طلوع صخره سازان

تولید کننده گلمیخ سقف عرشه فولادی(متال دک)

تولید کننده گلمیخ BR

آزمون ها

ما همواره به دنبال بهترین کیفیت هستیم .
  • آزمون کوانتومتری
  • آزمون کشش
  • آزمون سختی سنجی ماکرو
  • تاییدیه BS EN ISO 13918
  • آزمون ابعادی
  • آزمون ترکیب شیمیایی
  • آزمون کشش در محیط نشری
  • آزمون سختی سنجی برینل
  • گواهینامه کیفی فولاد آلیاژی ایران
گلمیخ استاندارد

تست گلمیخ:


تست گلمیخ 1 تست گلمیخ 2
گلمیخ و سرامیک جوش