طلوع صخره سازان

تولید کننده و مجری گلمیخ سقف عرشه فولادی(متال دک)

BR تولید کننده گلمیخ

طراحی و اجرا

کاهش لرزش سقف های عرشه فولادی

نکاتی در خصوص کاهش لرزش سقف عرشه فولادی
دانلود
کاهش لرزش سقف های عرشه فولادی

تنظیمات سقف عرشه فولادی در ETABS

تنش مجاز وحالت حدی
دانلود
طراحی گلمیخ

روش قوس الکتریکی

گل میخ و فرایند جوش به روش قوس الکتریکی
دانلود
اجرای گلمیخ

تغییر سقف به عرشه فولادی

طراحی سقف کامپوزیت با عرشه فولادي
دانلود
طراحی گلمیخ